Brian Tracy Training Vietnam

Home Eat the Frog

Eat The Frog


 

 

 

Mục Tiêu

Quản lý thời gian thực sự là việc quản lý cuộc sống của bạn. Quản lý thời gian là khả năng xác định trình tự của các sự kiện, những gì bạn làm đầu tiên, những gì bạn làm thứ hai, và những gì bạn không làm gì cả.

Trong buổi hội thảo nhanh trong vòng một ngày, bạn tìm hiểu làm thế nào để áp dụng các nguyên tắc quan trọng nhất trong việc quản lý cá nhân được khám phá trên mọi mặt của cuộc sống của bạn.

Mục tiêu của lý thuyết này cho phép bạn tăng gấp đôi năng suất, hiệu suất và hiệu quả đầu ra của bạn.

 

 

 

 

Lợi Ích

  • Quyết định chính xác những gì bạn muốn
  • Xác định các mục tiêu quan trọng nhất của bạn
  • Xác định các ưu tiên được thiết lập trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống của bạn
  • Mở khóa sức mạnh tinh thần của bạn
  • Tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị nhất.
  • Loại bỏ các hoạt động có giá trị thấp, không có giá trị
  • Áp dụng lý thuyết “Tư duy nền tảng không” đến mọi linh vực trong cuộc sống của bạn
  • Đơn giản, ủy thác hoặc loại bỏ công việc không cần thiết.
  • Tăng gấp đôi năng suất của bạn và tăng gấp đôi thời gian rảnh rỗi của bạn